V&Web 사용자 리뷰

V&Web에 대한 리뷰가 없습니다. 해당 서비스에 대해 경험이 있으신 경우, 리뷰를 작성하는 첫 번째 사용자가 되십시오.

V&Web의 리뷰를 작성하십시오

파일을 업로드하시려면 여기를 클릭해주세요
스크린샷 삭제
+ 스크린샷 추가
리뷰 제출 모든 리뷰는 저희 팀이 확인합니다.
정확하고 신뢰할 수 있는 리뷰는 48시간 안에 게시될 것입니다.

요금제

서비스 요금 범위
공유 호스팅 ₩4,640 - ₩33,890 요금제 보기
VPS ₩14,340 - ₩35,840 요금제 보기
전용 서버 ₩0 - ₩1,551,520 요금제 보기
클라우드 호스팅 ₩0 - ₩277,100 요금제 보기
vandweb.com에서 가져온 서비스 및 요금제

V&Web 가격, 요금제 및 특징 - 2021

공유된 호스팅 요금제

요금제 이름 공간 대역폭 가격 Score
Web Hosting - G Basic 10 GB 무제한 ₩4,640 0.0
Web Hosting - G Plus 20 GB 무제한 ₩11,540 0.0
Web Hosting - G PRO 40 GB 무제한 ₩33,890 0.0

VPS 호스팅 요금제

요금제 이름 공간 RAM 운영체제 가격 Score
Taiwan VPS-1 30 GB 2 GB ₩14,340 0.0
Taiwan VPS-1 Unlimited Bandwidth 30 GB 1.95 GB ₩21,500 0.0
Cambodia VPS-1 5 GB 512 MB ₩29,860 0.0
Austria VPS-1 15 GB 512 MB ₩23,890 0.0
Ukraine VPS-1 40 GB 2 GB ₩17,920 0.0
Brazil VPS-1 20 GB 512 MB ₩27,480 0.0
Japan VPS-1 20 GB 512 MB ₩21,500 0.0
USA VPS-1 40 GB 512 MB ₩35,840 0.0

전용 서버 요금제

요금제 이름 공간 RAM 운영체제 가격 Score
SUPER SALE -1 1000 GB 4 GB ₩71,670 0.0
USA server-1 500 GB 8 GB ₩91,970 0.0
USA server-2 1 TB 8 GB ₩143,330 0.0
USA server-3 500 GB 8 GB ₩161,250 0.0
USA server-4 500 GB 8 GB ₩179,160 0.0
USA server-5 500 GB 8 GB ₩181,550 0.0
USA server-6 500 GB 16 GB ₩206,630 0.0
USA server-7 500 GB 16 GB ₩249,630 0.0
USA server-8 500 GB 16 GB ₩341,600 0.0
USA server-9 1 TB 16 GB ₩477,760 0.0
USA server-10 1 TB 16 GB ₩557,790 0.0
Canada server-1 4 TB 32 GB ₩117,060 0.0
Canada server-2 8 TB 16 GB ₩134,970 0.0
Canada server-3 960 GB 32 GB ₩161,250 0.0
Canada server-4 8 TB 32 GB ₩188,720 0.0
Canada server-5 4 TB 64 GB ₩215,000 0.0
Mexico server-1 2 TB 4 GB ₩357,130 0.0
Mexico server-2 2 TB 8 GB ₩392,960 0.0
Mexico server-3 2 TB 16 GB ₩488,510 0.0
Mexico server-4 2 TB 16 GB ₩548,230 0.0
Mexico server-5 2 TB 32 GB ₩775,160 0.0
Taiwan 20Mbps 1 TB 4 GB ₩71,670 0.0
Taiwan 100Mbps Shared 160 GB 2 GB ₩177,970 0.0
Taiwan 100Mbps Unshared 160 GB 2 GB ₩225,740 0.0
Taiwan 200Mbps 1 TB 16 GB ₩597,200 0.0
Taiwan DDoS Protection 10M/10G 160 GB 2 GB ₩179,160 0.0
Taiwan All 160 GB 2 GB ₩216,190 0.0
Taiwan DDos Protection 20M/10G 160 GB 2 GB ₩216,190 0.0
Cambodia server-1 240 GB 8 GB ₩394,150 0.0
Cambodia server-2 480 GB 32 GB ₩631,840 0.0
Cambodia server-3 1.17 TB 32 GB ₩1,157,370 0.0
Cambodia server-4 1.76 TB 256 GB ₩1,551,520 0.0
Hong Kong server-1 500 GB 4 GB ₩112,280 0.0
Hong Kong server-2 1 TB 8 GB ₩181,550 0.0
Hong Kong server-3 1 TB 16 GB ₩338,020 0.0
Hong Kong server-4 1 TB 8 GB ₩234,110 0.0
Hong Kong server-5 1 TB 16 GB ₩389,380 0.0
Hong Kong server-6 1 TB 32 GB ₩322,490 0.0
Hong Kong server-7 480 GB 64 GB ₩597,200 0.0
Hong Kong server-8 1.23 TB 64 GB ₩623,480 0.0
Hong Kong server-9 4 TB 96 GB ₩623,480 0.0
Dongguan Data Center 320 GB 4 GB ₩127,800 0.0
Shanghai Data Center 500 GB 4 GB ₩194,690 0.0
Xiamen Data Center 160 GB 4 GB ₩157,660 0.0
Singapore server-1 1000 GB 4 GB ₩250,830 0.0
Singapore server-2 900 GB 8 GB ₩376,240 0.0
Singapore server-3 1.17 TB 16 GB ₩412,070 0.0
Singapore server-4 1.17 TB 8 GB ₩596,010 0.0
Singapore server-5 2.3 TB 32 GB ₩938,800 0.0
Singapore server-6 2.3 TB 32 GB ₩1,193,200 0.0
Korea server-1 1 TB 8 GB ₩97,950 0.0
Korea server-3 with windows version 1 TB 8 GB ₩163,640 0.0
Korea server-2 1 TB 8 GB ₩108,690 0.0
Korea server-3 1 TB 8 GB ₩127,800 0.0
Korea server-4 1 TB 40 GB ₩170,800 0.0
Korea server-5 1 TB 8 GB ₩186,330 0.0
Korea server-6 1 TB 24 GB ₩351,160 0.0
Japan server-1 128 GB 8 GB ₩169,610 0.0
Japan server-2 128 GB 8 GB ₩203,050 0.0
Japan server-3 128 GB 8 GB ₩203,050 0.0
Japan server-4 무제한 0 B ₩0 0.0

클라우드 호스팅 요금제

요금제 이름 공간 RAM 대역폭 가격 Score
Cloud Hosting - G Basic 10 GB 0 B 100.04 GB ₩1,200 0.0
Cloud Hosting - G Plus 20 GB 0 B 399.97 GB ₩9,950 0.0
Cloud Hosting - G PRO 40 GB 0 B 1 TB ₩29,860 0.0
Vietnam Cloud Server-1 12 GB 512 MB 무제한 ₩33,450 0.0
Vietnam Cloud Server-2 20 GB 1 GB 무제한 ₩35,840 0.0
Vietnam Cloud Server-3 40 GB 2 GB 무제한 ₩63,310 0.0
Vietnam Cloud Server-4 60 GB 4 GB 무제한 ₩101,530 0.0
Vietnam Cloud Server-5 80 GB 8 GB 무제한 ₩164,830 0.0
Vietnam Cloud Server-6 80 GB 16 GB 무제한 ₩277,100 0.0
Cambodia Cloud Server-1 10 GB 512 MB 300.03 GB ₩33,450 0.0
Cambodia Cloud Server-2 20 GB 1 GB 500.02 GB ₩59,720 0.0
Cambodia Cloud Server-3 30 GB 1.5 GB 1000.04 GB ₩80,030 0.0
Cambodia Cloud Server-4 60 GB 2 GB 1.95 TB ₩0 0.0
Cambodia Cloud Server-5 120 GB 4 GB 4.88 TB ₩205,440 0.0
Hong Kong Cloud -1 40 GB 512 MB 무제한 ₩23,890 0.0
Hong Kong Cloud -2 60 GB 1 GB 무제한 ₩28,670 0.0

V&Web(이)가 귀하의 필요 사항에 적합하지 않습니까?

유사한 호스팅 회사 확인:
HostArmada
205 리뷰
발신자 ₩3,980 / 월
Kamatera
114 리뷰
발신자 ₩4,780 / 월
Hostwinds
1149 리뷰
발신자 ₩5,970 / 월

필요에 맞는 호스트를 찾는 데 도움이 필요하십니까?

몇 가지 간단한 질문에 답하면 알게 될 것입니다. 지금 시작하기