HostingSolutions s.r.o. 사용자 리뷰

1 사용자 리뷰에 기반 1 언어에서
9.6
우수!

HostingSolutions s.r.o.에 대한 고객 점수

 • 신뢰도
  10 / 10
 • 요금제
  10 / 10
 • 사용자 친화성
  10 / 10
 • 기술 지원
  10 / 10
 • 기능
  8.0 / 10

상세 점수 / 내용

{{name}}에 회신

귀하의 이메일은 보안용이며 다른 목적으로 사용되거나 공개되지 않을 것입니다.

HostingSolutions s.r.o.의 리뷰를 작성하십시오

파일을 업로드하시려면 여기를 클릭해주세요
스크린샷 삭제
+ 스크린샷 추가
리뷰 제출 모든 리뷰는 저희 팀이 확인합니다.
정확하고 신뢰할 수 있는 리뷰는 48시간 안에 게시될 것입니다.
언어
현재 HostingSolutions s.r.o. 한국어에 대한 리뷰가 없습니다. 해당 서비스에 대해 경험이 있으신 경우, 한국어(으)로 리뷰를 작성하는 첫 번째 사용자가 되십시오.

요금제

서비스 요금 범위
공유 호스팅 ₩1,880 - ₩7,990 요금제 보기
VPS ₩16,030 - ₩21,920 요금제 보기
클라우드 호스팅 ₩26,750 - ₩96,470 요금제 보기
SSL ₩0 - ₩197,750 요금제 보기
www.hostingsolutions.cz에서 가져온 서비스 및 요금제

HostingSolutions s.r.o. 가격, 요금제 및 특징 - 2021

공유된 호스팅 요금제

요금제 이름 공간 대역폭 가격 Score
CMS Hosting Mini 5 GB 무제한 ₩1,880 9.6
CMS Hosting Pro 10 GB 무제한 ₩4,770 2.4
Multihosting 10 GB 무제한 ₩6,920 9.6
WordPress Hosting Start 10 GB 무제한 ₩4,240 9.6
WordPress Hosting Standard 15 GB 무제한 ₩7,990 9.6

VPS 호스팅 요금제

요금제 이름 공간 RAM 운영체제 가격 Score
VMS ISPConfig 20 GB 1 GB ₩16,030 9.6
VMS Plesk 20 GB 1 GB ₩21,920 9.6

클라우드 호스팅 요금제

요금제 이름 공간 RAM 대역폭 가격 Score
Cloud Server 30 GB 1 GB 무제한 ₩26,750 9.6
Cloud DataCenter 10 GB 1 GB 무제한 ₩32,480 9.6
Managed Cloud PRO 40 GB 2 GB 무제한 ₩64,310 9.6
Managed Cloud HOST 80 GB 4 GB 무제한 ₩96,470 9.6

SSL 플랜

요금제 이름 기능 보증 가격 Score
Let's Encrypt
Certifikát zdarma od CA Let's Encrypt pro domény hostované u nás.
₩0 ₩0 9.6
POSITIVE SSL
Certifikát od Positive SSL určený pro jednu doménu, zabezpečuje také www prefix domény.
Záruka certifikační autority činí 10,000 USD, šifrování až 256-bit, délka klíče 2048 Bits, algoritmus SHA-2.
₩11,943,910 ₩42,340 9.6
POSITIVE SSL WILDCARD
Wildcard certifikát od Positive SSL určený pro jednu doménu a všechny subdomény (*.domena.tld).
Záruka certifikační autority činí 10,000 USD, šifrování až 256-bit, délka klíče 2048 Bits, algoritmus SHA-2.
₩11,943,910 ₩197,750 9.6

서버 위치

프라하

HostingSolutions s.r.o.(이)가 귀하의 필요 사항에 적합하지 않습니까?

유사한 호스팅 회사 확인:
FastComet
1103 리뷰
발신자 ₩4,160 / 월
Hostinger
2290 리뷰
발신자 ₩1,670 / 월
Hostwinds
1146 리뷰
발신자 ₩5,970 / 월

필요에 맞는 호스트를 찾는 데 도움이 필요하십니까?

몇 가지 간단한 질문에 답하면 알게 될 것입니다. 지금 시작하기